پیچ و مهره
کراس آرم
تسمه حائل
کلمپ انشعاب خانگی
بازو چراغ
وینچ
راس تیر
دستک انشعاب